Tietosuoja

Määritelmiä

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön (esim. nimi, puhelinnumero, sijaintitiedot)

Henkilötietorekisteri on mitä tahansa jäsennelty henkilötietoja sisältävä tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein (voi olla sähköinen tai paperinen).

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista.

Tietosuojaperiaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita, joiden mukaan henkilötietoja on

  1. käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  2. käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
  3. kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  4. kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  5. päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  6. säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

(Lähde: tietosuojavaltuutetun toimisto)

Yhdistyksen tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteita päivitetään tarvittaessa. Uusin päivitetty versio löytyy tästä sivulta:


Tietosuojaselostepohja: PDF

Taustatietoa tietosuoja-asioista: Tietosuojavaltuutetun toimisto | Tietosuojalainsäädäntö | |Jokaisella on oikeus omiin henkilötietoihinsa |


 

X